Privacybeleid

Privacyverklaring 3R-Accountancy 
3R-Accountancy is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze klanten en de bezoekers van onze website van essentieel belang is voor onze activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. 3R-Accountancy houdt zich dan ook aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en overige privacywetgeving stellen. Wij verwijzen hiervoor ook naar onze privacy voorwaarden. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking in verband met de website is 3R-Accountancy.

Als u gebruik maakt van de website van 3R-Accountancy, dan laat u gegevens bij ons achter. 
Hieronder kunt u lezen welke gegevens 3R-Accountancy kan verzamelen, waarom we dat doen en wat we met die gegevens kunnen doen. 

Hoe komen wij aan uw gegevens?
Als u gebruik maakt van de 3R-Accountancy-website, dan laat u soms persoonsgegevens bij ons achter. U laat op de volgende manieren gegevens bij ons achter:
– Navigatie door de website;
– Aanmelden voor nieuwsbrief;
– Invullen van formulieren;

Welke gegevens verwerken wij?
3R-Accountancy verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Naam, voornaam, voorletters, titulatuur, geslacht
– Adres en woonplaats
– Emailadres en telefoonnummer
– Geboortedata van de klant en diens gezin
– BSN nummer
– Inkomensgegevens en andere gegevens over de financiĆ«le of economische situatie van de klant.

Wat doen we met uw gegevens?
3R-Accountancy verwerkt uw persoonsgegevens meestal met het oog op de dienstverlening aan u. Verder verwerkt 3R-Accountancy persoonsgegevens in het kader van haar bedrijfsvoering, waaronder de administratie en het naleven van wettelijke verplichtingen. Tenslotte verwerkt 3R-Accountancy persoonsgegevens voor marketing- en communicatiedoeleinden, zoals het beheren van deze website. 

In de meeste gevallen worden uw persoonsgegevens door 3R-Accountancy verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst. Soms kan 3R-Accountancy gegevens verwerken ter behartiging van een gerechtvaardigd belang, bijvoorbeeld de marketingdoeleinden. Ook kan het zo zijn dat 3R-Accountancy toestemming vraagt voor de verwerking van de gegevens. U kunt de eerder gegeven toestemming eenvoudig weer intrekken.

3R-Accountancy bewaart en verwerkt je gegevens met de volgende doelen:
– Verzamelen en analyseren van statistieken ten einde de website te optimaliseren;
– Het opbouwen van een contacthistorie en opvolgen van contactverzoeken;
– Registeren van aanmeldingen voor events;
– Na expliciete toestemming: het optimaliseren van uw digitale ervaring door uw surfgedrag te delen met partners;
– Voor het verzorgen van belastingaangiften en toeslagen, (subsidie)aanvragen en de salarisadministratie is 3R-Accountancy vanuit de wet verplicht het BSN-nummer te verwerken. Een volledige kopie van het identiteitsbewijs is daarnaast verplicht vanuit de loonbelasting. De Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) verplicht 3R-Accountancy om de identiteit van de klant vast te stellen en een bewijs daarvan te bewaren. Het samenstellen van diverse soorten financiĆ«le- en adviesrapportages, belastingaangiften en loonstroken vormt de kern van de dienstverlening van 3R-Accountancy. Hiermee wordt uiterst zorgvuldig omgegaan. 

Jonger dan 16 jaar?
Als je minderjarig bent, dus jonger dan 16 jaar, dan mag je alleen toestemming geven voor het verwerken van je persoonsgegevens met toestemming van een van je ouders of wettelijke voogd. Het is dan belangrijk dat je ouder(s) of je voogd dit statement leest. Zij kunnen ook de rechten uitoefenen die je hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die je bij ons achterlaat, zoals het recht om je te verzetten tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens of het recht op inzage in en correctie van je gegevens.

Websites van derden
Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.

Privacy voorwaarden 3R-Accountancy
3R-Accountancy respecteert jouw en uw privacy en doen er alles aan om persoonsgegevens te beschermen. We vinden het belangrijk dat onze dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. Wanneer u of jij gebruik maakt van de diensten van 3R-Accountancy vertrouwt u ons met uw privacygevoelige persoonsgegevens. Dit zijn persoonsgegevens over u of uw medewerkers omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. We hechten er grote waarde aan dat we veilig en op vertrouwelijke wijze omgaan met deze data. 

Om dit te onderstrepen hebben wij als 3R-Accountancy privacy voorwaarden vastgesteld ter voldoening aan hetgeen bepaald is in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), met inbegrip van de meldplicht datalekken. Deze privacy voorwaarden zijn vastgesteld rekening houdend met de door onze beroepsorganisatie voorgestelde standaarden. In deze privacy voorwaarden leggen we onder meer uit :

  • Welke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen.
  • Hoe we die gegevens gebruiken.
  • Welke beveiligingsmaatregelen we hebben genomen om er voor te zorgen dat uw gegevens niet in handen van derden komen.

Op uw verzoek doen wij u onze privacy voorwaarden toekomen. Met het van toepassing verklaren van deze privacy voorwaarden bieden we u inzicht in ons privacy beleid en welke afspraken daarin gemaakt zijn.

Uw rechten
Op uw verzoek kunt u op ieder moment zelf uw persoonsgegevens inzien en deze laten corrigeren of verwijderen. Wilt u weten of alle gegevens die wij van u hebben ook juist zijn, dan kunt u daar navraag naar doen. Binnen vier weken leveren wij een overzicht van uw gegevens zoals die bij ons bekend zijn. U kunt hiervoor indien gewenst contact opnemen met mevrouw Helma Bongers, e-mail info@3r-accountancy.nl

Uw e-mailadres
Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven, bijvoorbeeld voor het ontvangen van een nieuwsbrief, dan kan deze gebruikt worden om u als klant te informeren over voor u relevante en interessante gelijksoortige producten en diensten van 3R-Accountancy. Als u hier geen prijs meer op stelt kunt u zich op ieder moment afmelden. Het is ook mogelijk dat u ermee heeft ingestemd dat het e-mailadres wordt gebruikt voor het incidenteel ontvangen van voor u relevante informatie omtrent producten, aanbiedingen en acties van en door 3R-Accountancy.

Delen van persoonsgegevens met derden
3R-Accountancy deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 3R-Accountancy blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Daarnaast verstrekt 3R-Accountancy uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming zoals bijvoorbeeld aan de Belastingdienst en banken.

Afmelden
3R-Accountancy houdt bij de dienstverlening en het informeren zoveel mogelijk rekening met uw voorkeuren. 3R-Accountancy geeft u in veel gevallen de mogelijkheid deze zelf aan te geven. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten (per post, e-mail etc.) kunt u dit per e-mail melden bij mevrouw Helma Bongers, e-mail info@3r-accountancy.nl of schriftelijk bij 3R-Accountancy op het hieronder vermelde adres.

Inzage en correctie van uw gegevens
U kunt kennisnemen van de persoonlijke informatie die 3R-Accountancy of de aan haar gelieerde ondernemingen over u heeft. Als de informatie onjuist is kunt u verzoeken deze aan te passen. Dergelijke verzoeken om inzage of correctie van uw gegevens kunt u richten aan: 3R-Accountancy, Brugstraat 2 6031 EG Nederweert, of per e-mail naar e-mail info@3r-accountancy.nl Op dit adres kunt u ook terecht indien u eventuele vragen heeft over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
3R-Accountancy bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Dan wel op grond van de Archiefwet is vereist. Wij hanteren een bewaartermijn voor de jaarrekening, fiscale aangiftes e.d. van in elk geval zeven jaar.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
3R-Accountancy neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en/of ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Klikgedrag en IP-adres
Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze de bezoekers identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kunnen wij onze dienstverlening aan u verder optimaliseren. Om dit te kunnen doen maken wij ook gebruik van het IP-adres van uw computer. Dit IP-adres is een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend wanneer u het internet bezoekt. Ze kunnen worden gebruikt om te zien welk gebruik er van de website wordt gemaakt en voor het opstellen van analyses en rapportages. De IP-adressen worden in beginsel verder niet gekoppeld aan identificeerbare informatie, tenzij u hiervoor expliciet toestemming voor heeft gegeven.

3R-Accountancy en andere websites
Op onze website treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. 3R-Accountancy kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacy statement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Wijzigingen
3R-Accountancy kan dit privacystatement zonder schriftelijke vooraankondiging wijzigen en bijwerken. Wij adviseren je de verklaring regelmatig door te lezen om op de hoogte te blijven van die wijzigingen.